YS-5790

MITSUBISHI
FUSO 17T 2004¯
MK-387458

YS-5791

MITSUBISHI
FUSO 1997¯
MC-858133
MC-855765

YS-5655

MITSUBISHI
FUSO 400L 1990
MC-854428

YS-5656

MITSUBISHI
FUSO 300L 1993
MC-855175

YS-5657

MITSUBISHI
FUSO 400L 2000
MC-854243